Bevaring av urørt natur

Tror man at naturvernbevegelsen er et nytt fenomen så tar man feil. Allerede på 1800-tallet vokste det frem en miljøbevisst skare som advarte mot de konsekvenser den moderne utviklingen kunne få på naturen. Her til lands var nok miljøvernerne mest opptatt av å få fredet områder av spesiell interesse. Allerede i 1884 ble for eksempel bøkeskogen i Larvik fredet. De første miljøvernerne ble nok ikke sett på som særlig radikale. Snarere tvert om. De ble heller sett på som både konservative og romantikere som med gru så på hvordan utbygging av jernbaner og veier og alt som fulgte med kunne true det vakre og det bestående. Ikke vare landskapene som sådan, men også den flora og fauna som hadde sitt naturlige habitat der.

Det var beskyttelsen av landskap som stod øverst på de første naturvernernes agenda. Likevel skulle det gå mange år før vi her til lands fikk vår første nasjonalpark. Det var Rondane nasjonalpark som ble opprettet i 1962. Det er klare begrensninger på hva man kan gjøre når man ferdes i en nasjonalpark. Enda strengere er kravene om man ferdes i områder som klassifiseres som naturreservat. De finnes det mer enn 2000 av i Norge.